Welkom bij De Sociale Kaart van Nederland!


Brokzis BV
Postbus 346
7600 AH Almelo

Tel: 0546-539306
Fax: 0546-539602

info@brokzis.nl

Welkom bij De Sociale Kaart van Nederland!

de sociale kaart van nederland

Goed nieuws voor trajectuitvoerders!

Er is een nieuwe informatiebron voor iedereen die betrokken is bij reïntegratietrajecten: De Sociale Kaart van Nederland. Hiermee is een enorme hoeveelheid informatie bijeen gebracht die voor trajectuitvoerders essentieel is.

Sluitende aanpak van werkloosheid vereist goed gereedschap! 

Sluitende aanpak van werkloosheid vereist dat de onderdelen van een reïntegratietraject perfect op elkaar aansluiten. Daarbij komen diverse in- en externe dienstverleners aan bod en wordt op meerdere fronten actie ondernomen. Er wordt bijvoorbeeld kinderopvang voor een cliënt geregeld of schuldbemiddeling, terwijl deze persoon tezelfdertijd een arbeidsdeskundig onderzoek ondergaat of een cursus volgt.

In ieder stadium van het traject - diagnose, planning, evaluatie, nazorg - komen nieuwe instanties aan bod. Zij zijn werkzaam op het gebied van uitkeringen, subsidies, kinderopvang, scholing en opleiding, psychiatrische-, gezondheids- en verslavingszorg, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening of rechtsbijstand. Daarnaast zijn actief; allerlei soorten van belangen- en patiëntenorganisaties, fondsen en overige specifiek gerichte dienstverleners De trajectuitvoerder moet deze instanties kunnen inschakelen zodra dat nodig is en beschikken over informatie die relevant is uit oogpunt van regie en monitoring. Deze werkwijze vereist een nieuw hulpmiddel: De Sociale Kaart van Nederland! 
Naar begin document

Het is een stuk eenvoudiger geworden om een sociale kaart te realiseren !

Een sociale kaart bevat informatie over de dienstverlening van instanties. Behalve dat ze een rol spelen bij de trajectuitvoering hebben ze slechts één ding met elkaar gemeen: ze zijn allemaal verschillend! Ze hebben ieder hun eigen werk- en verzorgingsgebied, richten zich op bepaalde – soms zeer specifieke – doelgroepen en stellen hun eigen voorwaarden voor verwijzing, aanmelding en aanbesteding. Wie een sociale kaart wil uitbrengen heeft dringend behoefte aan een hulpmiddel bij het verzamelen en actualiseren van deze – voortdurend veranderende – informatie. Dat hulpmiddel is De Sociale Kaart van Nederland!

Periodieke updates

De Sociale Kaart van Nederland omvat meer dan 14.000 informatiepagina’s over dienstverleners op het gebied van arbeidsreïntegratie, zorg en welzijn. De informatie wordt periodiek geactualiseerd. Om actuele informatie te kunnen garanderen werken wij samen met diverse instanties, waaronder het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).

Geavanceerde zoekfuncties

De zoekfuncties garanderen dat de gewenste informatie zo efficiënt mogelijk kan worden benaderd.Dat gebeurt via overzichten van uitvoerende instanties, waaruit moeiteloos de instanties worden geselecteerd die werkzaam zijn in de eigen regio. Door middel van rubrieken en trefwoorden is het mogelijk om altijd de gewenste soort dienstverlening te vinden. Rubrieken en trefwoorden kunnen worden gecombineerd, waardoor een zoekopdracht ontstaat (matching!). Geef bijvoorbeeld een zoekopdrachten aan de hand van het persoonlijke profiel van een bepaalde cliënt, zoals - cursus en opleiding; vrouwen; fysieke beperkingen-. Tenslotte is het mogelijk om te zoeken naar woorden die in de informatiedocumenten voorkomen. Deze functie is vergelijkbaar met een internet-zoekmachine. Zoek bijvoorbeeld op ‘’jongeren+slechthorend+cursus’’ of ‘’ouderen+vrijwilligerswerk".

Deze zoekfuncties zijn uitermate gebruikersvriendelijk. Dit kunt u zelf beoordelen door de demo aan te vragen!>

Actuele informatie!

Om te kunnen garanderen dat De Sociale Kaart Van Nederland actuele informatie bevat, werken wij samen met diverse instanties, waaronder het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). 

Naar begin document

Financiering

Gemeenten die een subsidie hebben ontvangen op grond van de Stimuleringsregeling sociale activering mogen dit geld gebruiken voor de kosten van aanschaf en implementatie van een sociale kaart!

Naar begin document

De informatie in beeld

De informatie verschijnt in beeld als een tekstdocument met een prettige, overzichtelijke lay-out. U kunt de tekst bewerken met iedere willekeurige tekstverwerker en bijvoorbeeld overnemen in uw eigen rapportages. Daarnaast kunt u elk informatiedocument uitprinten, bijvoorbeeld om mee te geven aan een cliënt of collega.

De informatie is volledig toereikend om cliënten te kunnen verwijzen, de dienstverlening van meerdere instanties te vergelijken en onderdelen van trajecten uit te besteden. Dit houdt in een kernachtige omschrijving van de werkzaamheden; het soort dienstverlening en de doelgroep, contactpersonen, adressen en telefoonnummers; beschrijving van (aanmelding-)procedures en voorwaarden; begin- en einddata, prijzen, financiering.

Directe links naar internet!

Hiermee gaat u vanuit de Sociale Kaart van Nederland rechtstreeks naar de websites van de verschillende instanties. Naar begin document


Brokzis Actief – de software

Brokzis Actief is een sociale kaartsysteem. Brokzis Actief heeft diverse faciliteiten om de sociale kaart vorm te geven naar uw eigen wensen en die garanties bieden voor een zo efficiënt mogelijk beheer en onderhoud.

Eigen informatie opnemen

Brokzis Actief maakt het zeer eenvoudig om eigen informatie in de sociale kaart op te nemen. Hiermee kunnen medewerkers rechtstreeks worden geïnformeerd over bijvoorbeeld lokale activiteiten en projecten op het gebied van zorg en reïntegratie, instanties en samenwerkingsverbanden.

Optimaliseren van de functionaliteit

  • Rubrieken en trefwoorden - Brokzis Actief is een zeer flexibel systeem, waarvan de functionaliteit op eenvoudige wijze kan worden aangepast. U kunt bijvoorbeeld nieuwe rubrieken en trefwoorden toevoegen.
  • Regio’s - De Sociale Kaart van Nederland bevat informatie over de dienstverlening van instanties in heel Nederland. U raadpleegt de informatie aan de hand van door uzelf te bepalen regio’s, zoals (1) uw (deel)gemeente, (2) uw regio en (3) Oost-,West-,Zuid- of NoordNederland. Zodra een regio wordt geselecteerd verschijnen de instanties van wie de dienstverlening op deze bepaalde regio is gericht.

Kortom...

Het is een stuk eenvoudiger geworden om een sociale kaart te realiseren!
Naar begin document